Правила поведінки

Шановні вчителі, учні та батьки, просимо ознайомитися з правилами поведінки в навчальному закладі.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Учні спеціалізованої школи № 211 зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення навчального закладу.
 • дотримуватись режиму роботи школи, розкладу навчальних та виховних занять;
 • приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття;
 • дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;
 • дотримуватися дресскоду -ділового стилю, не знаходитись у верхньому одязі;
 • використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;
 • підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету в спілкуванні з однолітками та дорослими;
 • брати участь у різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;
 • бережливо ставитись до державного, громадського й особистого майна.

  ПЕРЕЛІК ЗАБОРОНЕНОГО

Учням спеціалізованої школи № 211 категорично забороняється:

 • пропускати заняття без поважної причини, у разі наявності поважної причини – залишати навчальний заклад без попередження класного керівника; порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу педагога;
 • припускатися дій, у тому числі – у формі висловлень, що порушують права працівників закладу, а також інших учасників освітнього процесу, зокрема – на охорону та захист людської честі та гідності;
 • розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;
 • виходити за межі шкільної території протягом навчального дня;
 • на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником школи) користуватися шкільним майном, своїми діями приносити збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи;
 • знаходитись у шкільних приміщеннях (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні, роздягальні тощо) без нагляду педагогічних працівників або інших відповідальних працівників навчального закладу;
 • використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час освітнього процесу, якщо цього не потребує зміст заняття, дозволено вчителем;
 • вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні навчального закладу та на його території, поза нею;
 • використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема – молодіжних, у навчальному закладі та його території.

  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

Учні спеціалізованої школи № 211, що припустилися порушень, визначених даними Правилами внутрішнього розпорядку, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на шкільному рівні, у разі потреби – у присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема – за поданням директора школи.

ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ

 1. Успіхи школярів, їхні досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.

2. До учнів спеціалізованої школи №211 можуть бути застосовані різні форми заохочення за актививну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, сумлінне        виконання громадських доручень тощо – у вигляді запису-подяки в щоденнику;

–   за активну участь у житті класу та школи, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів шкільного самоврядування, активну участь у благоустрої навчального закладу тощо – нагородження грамотою шкільного рівня   за поданням класного керівника, керівників гуртків, секцій, тощо);

–   за особливі успіхи в навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі Малої академії наук, участь в інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах; 

–   за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-III етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів – нагородження грамотою районного та регіонального рівнів;

–   за високі досягнення у навчанні – нагородження Похвальним листом, отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання свідоцтва особливого зразку, нагородження срібною або золотою медаллю (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

–   за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження Похвальною грамотою (11 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

–   за високі навчальні досягнення, результативність участі в олімпіадах, інтелектуально-творчих конкурсах, турнірах тощо, які сприяють позитивному іміджу навчального закладу, підвищенню його рейтингу на рівні району, міста, Всеукраїнському та міжнародному рівнях – відзначення премією «Зоряний олімп» відповідно до вікової категорії учня (на підставі рішення Ради школи, за підтримки адміністрації закладу та батьківської громадськості).

–   учні, що виявляють протягом поточного навчального року обдарованість в одній із галузей духовного виробництва (культури, літературної творчості тощо) або науки, що підтверджується досягненнями відповідними рівня, рекомендуються до нагородження стипендією Київського міського голови«Обдарованість».

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ БАТЬКІВ ТА ОСІБ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ

Батьки та особи, що їх замінюють, зобов’язані:

 –  неухильно дотримуватись чинного законодавства, зокрема, що діє в сфері освіти;

– знати та дотримуватись положень основних організаційно-правових документів школи (Статуту, Положення про раду школи, Батьківське самоврядування школи та ін.), сприяти їхньому неухильному дотриманню з боку дітей;

– постійно піклуватися про фізичне, психічне, емоційне здоров’я дитини, створювати оптимальні умови для її формування як особистості, для розвитку її індивідуальних здібностей;

– забезпечувати дитині гідне утримання, відповідні умови для навчальних занять, занять за інтересами; здійснювати контроль за рівнем організації та якості дозвілля дітей у позаурочний час;

-проводити систематичну роботу з дитиною з метою її безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ (тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.);

-систематично відвідувати заклад освіти для з’ясування питань навчання, виховання і розвитку дитини як в індивідуальному порядку, так і за запрошенням на батьківські збори, на інші заходи, що стосуються взаємодії сім’ї та школи;

-відповідати за пропуски без поважних причин, запізнення учнів на перший урок.

ПЕРЕЛІК ЗАБОРОНЕНОГО

Батькам (особам, що їх замінюють) забороняється:

– ухилятися від виконання своїх обов’язків, утримання, забезпечення відповідних умов для навчальних занять стосовно дітей;

– перешкоджати відвідуванню дітьми навчальних занять, запобігати розвиткові особистих здібностей дітей, формуванню в них основних компетенцій;

– застосовувати стосовно дітей будь-які форми психічного або фізичного насилля, припускатися жорстокого поводження з дітьми;

– незаконно використовувати дитячу працю, допускати участь дітей у будь-яких торговельних операціях;

– змушувати дитину брати участь у релігійних заходах, діяльності політичних партій, інших угрупувань тощо;

– перебувати у приміщенні закладу під час навчальних занять без дозволу чергового адміністратора, без супроводу педагогічного працівника (класного керівника);

– з’ясовувати в приміщенні та на території школи будь-які стосунки, непорозуміння, розв’язувати будь-які конфліктні ситуації з дітьми (як власними, так і з тими, що не входять у склад сім’ї) без присутності педагогічних працівників закладу;

-перешкоджати своїми діями освітньому процесу в тому числі – відволікати вчителя від виконання своїх обов’язків для вирішення організаційних, господарчих питань, з’ясування непорозумінь тощо;

-перебувати на території закладу у нетверезому стані, під дією наркотичних, токсичних речовин тощо;

– палити у приміщенні школи, на її території, поряд з територією школи;

– під час карантинних обмежень заходити до закладу освіти.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

Батьки (особи, що їх замінюють), які припустилися порушень, визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, притягуються за поданням керівника або уповноваженого ним працівника до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

    ЗАОХОЧЕННЯ

        До батьків (осіб, що їх замінюють) можуть бути застосовані різні форми заохочень: відзначення подякою, грамотою шкільного рівня – за активну участь у житті класу, за відповідальне ставлення до виховання сина/доньки (за поданням класного керівника); за активну участь у житті школи (за поданням Батьківського самоврядування). Батьки, діти яких стали переможцями Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, інтелектуально-творчих конкурсів, Малої академії наук у ІІ-IV етапах або отримали атестат особливого зразка та нагороджені медаллю, подякою голови Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації, Київського міського голови тощо, іншими формами відзнаки за поданням керівництва закладу освіти при погодженні  з батьківським самоврядуванням.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ВЧИТЕЛІВ

 1. Кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями й оголошеннями, які розміщуються адміністрацією і громадськими організаціями.
 2. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу.
 3. Захищає здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігає вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.
 4. Учителі, вихователі з’являються у школу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого уроку.
 5. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився. Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення в навчальну частину, черговому адміністратору.
 6. Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. На початку уроку вчитель проводить опитування дітей щодо стану їх здоров’я. У здобувачів освіти 5-11 класів перевіряє наявність засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
 7. З дзвоником з уроку вчитель повідомляє учням про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових з виконання санітарно-гігієнічного режиму школи.
 8. Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.
 9. Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники,   а у кабінетах – відповідальний учитель. Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи в класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі – обов’язок кожного педагога.
 10. Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх учнів.
 11. Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.
 12. Учитель повинен на вимогу навчальної частини школи вийти на заміну уроків відсутнього колеги.
 13. Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки в класному журналі і в журналі «Заміни уроків». При відсутності таких оплата заміни не проводиться. Учитель супроводжує учнів до їдальні, контролює харчування учнів.
 14. Учитель, який не має можливості з’явитись на свої роки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це навчальну частину школи.
 15. Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на роках вчителями- предметниками.
 16. В разі відсутності учня в школі (10 днів) без поважних причин, класні керівники терміново повинні вжити заходів по виясненню причин пропуску уроків та подавати інформацію  про відсутність учнів занять заступнику директора з виховної роботи.
 17. Класні керівники ведуть контроль за харчуванням дітей.
 18. Учителі повинні слідкувати за економією електроенергії.
 19. Працівники закладу зобов’язані використовувати засоби  індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно в умовах, передбачених Постановами Головного санітарного лікаря України на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
 20. Педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися усіх протиепідемічних заходів у закладі на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

  Обов’язки чергових педагогічних працівників:
 • Черговий адміністратор та чергові педагогічні працівники по школі приходить за 30 хвилин до початку занять.
 • Черговий адміністратор перевіряє наявність чергових по поверхах і організовує заміну відсутніх.
 • Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком у коридорах, на сходинках, у вестибюлі, санітарних кімнатах.
 • Усі учителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями статутних вимог, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних норм.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *